Despre PMP

Partidul Mişcarea Populară este un partid politic, persoană juridică de drept public, organizată în conformitate cu prevederile Constituţiei României şi ale Legii partidelor politice, a statului şi a regulamentelor adoptate pe baza acestuia.
Denumirea integrală a partidului este Partidul Mişcarea Populară, iar denumirea prescurtată este PMP.

Semnul permanent al Partidului Mişcarea Populară este: miscareapopulara.600x360

Sediul central al Partidului Mişcarea Populară este în Bucureşti, str. Nicolae Iorga nr.11, Sector 1.

Partidul Mişcarea Populară se defineşte ca un partid de centru-dreapta, membru al Partidului Popular European, care urmăreşte respectarea valorilor universale ale libertăţii şi demnităţii umane, respectarea valorilor tradiţionale ale poporului român, respectarea statului de drept şi independenţa justiţiei. – Consultati Programul politic al PMP

Pot deveni membri ai Partidului Mişcarea Populară, cetăţenii români care, indiferent de rasă, sex, origine etnică sau convingeri religioase, au drept de vot şi îndeplinesc următoarele condiţii:

Calitatea de membru al Partidului Mișcarea Populară se dobândește în baza documentului denumit ”adeziune”, document ce va fi completat și semnat olograf sau electronic și depus la secretariatul organizației locale pe raza căreia solicitantul își are domiciliul, reședința sau locul de muncă, cu excepția persoanelor care au domiciliul, reședința sau locul de muncă în municipiul București, acestea putându-se înscrie în oricare dintre filialele de sector ale municipiului București.

Solicitantul are obligația ca la semnarea adeziunii să completeze și fișa de evidentă a membrului de partid

Adeziunea și fișa de evidență a membrului, denumite în continuare documente de înscriere în partid, sunt valabile numai în condițiile în care au completate toate datele de identificare ale persoanei.

Documentele de înscriere depuse electronic sunt valabile numai în cazul în care sunt semnate electronic.

Orice altă formă electronică de transmitere a adeziunii este valabilă numai în condițiile în care solicitantul va depune la secretariatul organizației locale documentele completate și semnate olograf, în termen de cel mult 10 zile de la solicitare.

Data înregistrării adeziunii va fi considerată data la care documentele de înscriere în partid au fost primite la secretariatul organizației locale, dată ce va fi consemnată pe adeziune.

În termen de cel mult 60 zile de la dobândirea calității de membru al PMP, filiala județeană sau de sector va elibera legitimația de membru. – Consultati Statului PMP

 

Organizare

Partidul Mişcarea Populară este organizat şi funcţionează pe întreg teritoriul României, având structuri la nivel local, la nivel judeţean sau de sector, la nivelul Municipiului Bucureşti şi la nivel naţional, precum si organizaţii interne de tineret, femei, seniori şi ale aleşilor locali.

Partidul Mișcarea Populară este organizat pe criteriul administrativ-teritorial.

Nivelurile organizatorice de conducere executivă ale PMP sunt:

Organizarea locala
Organizația Secției de Votare – OSV
Organizația secției de votare, denumită în continuare OSV, este o subdiviziune a organizației locale ce se constituie la nivelul teritorial al unei secții de votare.

Pe teritoriul fiecărei comune, oraș sau municipiu, cu excepția Municipiului București, se constituie o singură organizație locală a PMP, formată din totalitatea membrilor de partid care au domiciliul, sau reședința sau locul de muncă în localitatea respectivă

a) Nivelul secției de votare: Biroul Executiv al Secției de Votare (BESV)
b) Nivelul local: Consilii Executive Locale (CEL)
c) Nivelul județean: Consilii Executive Județene (CEJ); Consilii Executive Sector (CES); Consiliul Executiv al Municipiului București (CEMB).

d) Nivelul național: Consiliul Executiv Național (CEN).

e) Nivelul internațional: Biroul Executiv al Organizației Locale din Diaspora (BELD) și Biroul Executiv al Organizației Locale din Republica Moldova (BELRM). Consiliul Executiv al Organizația PMP din Diaspora la nivel național (CEND); Consiliul Executiv Diaspora (CED) și Consiliul Executiv al PMP din Republica Moldova (CERM).

(2) Între niveluri sunt relații de subordonare, fiecare nivel având autonomie proprie în cadrul competențelor și atribuțiilor conferite de Statutul PMP.

 
Organizarea la nivel național
1. Congresul Partidului Mișcarea Populară
2. Colegiul național (CN)
3. Consiliul Executiv Național (CEN)

– Consultati Pagina Organizațiilor

Departamente de lucru

În cadrul Partidului Mişcarea Populară la nivel naţional şi la nivel judeţean, se vor organiza departamente de specialitate pe domenii,
după cum urmează:
a. Departamentul pentru transporturi şi infrastructură;
b. Departamentul pentru politică economică, buget,finanţe, bănci şi fonduri europene;
c. Departamentul pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice;
d. Departamentul pentru culte şi problemele minorităţilor naţionale;
e. Departamentul pentru administraţie publică, locală şi regională;
f. Departamentul pentru mediu, ape şi echilibru ecologic;
g. Departamentul pentru muncă, protecţie socială, sănătate şi familie;
h. Departamentul pentru învăţământ, ştiinţă, cercetare, tineret şi sport;
i. Departamentul pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă şi comunicaţii;
j. Departamentul pentru politică externă, afaceri europene şi pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării;
k. Departamentul pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
l. Departamentul juridic, drept constituţional şi drepturile omului;
Consultati Pagina de prezentare a departamentelor

Conducere

Organismele de conducere ale Partidului Mişcarea Populară la nivel naţional sunt următoarele:
a. CONGRESUL, care constituie Adunarea Generală a delegaţilor membrilor de partid;
b. COLEGIUL NAŢIONAL;
c. CONSILIUL EXECUTIV NAŢIONAL

Consultati pagina cu Echipa de conducere